Regulamin

 

Regulamin porządkowy

Ośrodka Rekreacji DOLINA BIAŁEJ-SAJDAK

 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.

 

2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

3. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka jeździeckiego zobowiązana jest do przestrzegania porządku na jego terenie.

 

4.Uczestnicy lekcji jazdy konnej zobowiązani są posiadać:

a. ochronne nakrycie głowy(kask z atestem) podczas jazd na ujeżdżalni jak i w terenie, (możliwe jest nieodpłatne skorzystanie z kasków należących do ośrodka),

b. obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę(zabudowane ze sztywną podeszwą),

c. długie wygodne spodnie(bez szwów wewnętrznych), nie powodujące obtarć.

 

5. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec nie jest godziną rozpoczęcia lekcji lecz momentem rozpoczęcia przygotowania konia do jazdy.

Może zdarzyć się tak, że koń przygotowany już jest do jazdy, wówczas lekcja może rozpocząć się do 20 minut po wyznaczonym czasie przybycia do stajni.

 

6. Lekcja jazdy konnej rozpoczyna się po uprzednim przygotowaniu przez jeźdźca konia do jazdy. Przewidziany czas na przygotowanie konia to 15 do 20 minut w trakcie których należy:

a. wyprowadzić konia z boksu lub przyprowadzić konia z pastwiska i uwiązać w wyznaczonym przez miejscu,

b. wyczyścić konia szczotką z kurzu i zaklejek,

c. usunąć dokładnie wszelkie zabłocenia z sierści,

d. rozczesać grzywę i ogon palcami,

e. wyczyścić kopyta kopystką,

f. założyć ogłowie i siodło na konia.

 

7. Jeśli instruktor nie określi inaczej, po zakończonej jeździe, jeździec zobowiązany jest do:

a. Odprowadzenia konia do stanowiska,

b. Rozsiodłania i rozkiełznania konia,

c. Wyczyszczenia słomą lub zamycia zapoconych miejsc na koniu,

d. Wyczyszczenia kopyt kopystką,

e. Odstawienia konia do boksu,

f. Wyczyszczenia, wymycia wędzidła, odstawienia sprzętu we wskazane/wyznaczone miejsca.

 

8. Wypuszczanie koni, jak też jazdy na ujeżdżalni, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora.

 

9. W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora. Zabrania się podchodzenia do innych koni, karmienia ich, klepania itp. bez zgody instruktora.

 

10. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

 

11. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w szatni, przy czym nie wskazane jest przynoszenie ze sobą rzeczy wartościowych- za ich zaginięcie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

 

12. Psy wolno wprowadzać TYLKO na smyczy, przy czym nie wolno wprowadzać psów do stajni bez zgody instruktora.

 

13. Należy pamiętać aby swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni, znajdujących się w tym czasie i miejscu pod innymi jeźdźcami.

 

14. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu.

 

15. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie.

 

16. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególną uwagę, ze względu na bezpieczeństwo innych osób znajdujących się na terenie.

 

20. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.

 

Regulamin jazdy w terenie

1. Instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o przeprowadzeniu jazdy w terenie biorąc pod uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe.

2 .Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w szyku i chodzie wymaganym przez instruktora.

3. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców a w szczególności instruktora.

4. Nie wolno jeździć po polach, łąkach i wszelkich uprawach.


Postanowienia ogólne

1. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ośrodka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników zajęć, jak również za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka.

2. Każdy uczestnik zajęć podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej instruktora. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków każdy uczestnik może wykupić we własnym zakresie.

3. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zaleca się aby:

a) nigdy nie podchodzić do konia od tyłu,

b) nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora,

c) na terenie Ośrodka i w obrębie ujeżdżalni nie biegać i nie krzyczeć,

d) nie wprowadzać głośnych i niespokojnych psów,

e) nigdy nie stosować przemocy wobec koni.

4. Wzięcie udziału w zajęciach wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Ośrodka.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 czerwca 2015 roku.